Bereikbaar
       Betrokken
             Betrouwbaar

Doet u waar u goed in bent: tolken,
dan doen wij waar wij goed in zijn: bemiddelen.

E-mail
Contact

Informatie voor tolken NGT en schrijftolken


Printversie leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden betekent:
 1. Bemiddelingsbureau:
  Triple-B, Boerman Bemiddelings Bureau voor (student)tolken Nederlandse Gebarentaal en (student)schrijftolken.
 2. Tolk:
  Een bij het Register Tolken Gebarentaal ingeschreven Tolk Nederlandse Gebarentaal of Schrijftolk of een bij de Hogeschool van Utrecht ingeschreven student(schrijf)tolk.
 3. Opdrachtgever:
  De partij waarmee het bemiddelingsbureau een overeenkomst aangaat. Dit kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn (bijv. een school, een organisatie, een vereniging, etc.)
 4. Aanvraag:
  Een schriftelijke verzoek, e-mail inbegrepen, van de opdrachtgever aan het bemiddelingsbureau om een tolk voor hem/haar te zoeken.
 5. Opdracht:
  Een opdracht van de opdrachtgever aan het bemiddelingsbureau om tolkwerkzaamheden te laten uitvoeren, door een (student)tolk.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere opdracht die tot stand komt tussen Triple-B en een opdrachtgever waarvan Triple-B heeft aangegeven dat deze voorwaarden gelden. Alleen als door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden wordt afgeweken, gelden andere voorwaarden.
 2. Deze voorwaarden gelden ook voor alle overeenkomsten met Triple-B, die door derden worden uitgevoerd.

Artikel 3. Totstandkoming van de aanvraag

 1. Een aanvraag komt tot stand als de opdrachtgever schriftelijk, email inbegrepen, heeft aangegeven wanneer, waar, voor wie en hoelang de werkzaamheden van de tolk zullen duren. En het bemiddelingsbureau een aanvraagbevestiging heeft gestuurd naar de opdrachtgever.
 2. Bijzonderheden over de opdracht, die nodig zijn om een tolk te laten beoordelen of hij/zij een opdracht kan aannemen, moet de opdrachtgever voordat de opdrachtovereenkomst tot stand komt, aan het bemiddelingsbureau doorgeven.

Artikel 4. Totstandkoming van de opdracht

 1. Een opdracht komt tot stand als het bemiddelingsbureau een opdrachtbevestiging heeft gestuurd aan de opdrachtgever.
 2. Als een tolk door ziekte of overmacht de opdracht niet kan uitvoeren, zal het bemiddelingsbureau zijn uiterste best doen om een andere tolk te vinden. Als dit niet lukt wordt de opdracht opgezegd.

Artikel 5. Uitvoering van de aanvraag

Het bemiddelingsbureau verplicht zich om zijn uiterste best te doen om een passende tolk te vinden bij de aanvraag van de opdrachtgever.

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht

 1. Het bemiddelingsbureau laat de opdracht uitvoeren door geregistreerde tolken Nederlandse Gebarentaal of Schrijftolken. In overleg met de opdrachtgever kan een student(schrijf)tolk worden ingezet.
 2. De tolk zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 3. De tolk neemt daarbij zo veel als naar zijn/haar oordeel mogelijk en redelijk is de aanwijzingen van de opdrachtgever in acht.
 4. De tolk neemt tolkpauzes waar hij/zij dit nodig vindt en geeft dit, als het mogelijk is, voorafgaand aan de uitvoering van de tolkopdracht aan bij de opdrachtgever.
 5. De tolk handelt volgens de Beroepscode Tolken Nederlandse Gebarentaal of de Beroepscode voor Schrijftolken.
 6. De opdrachtgever is verplicht om het bemiddelingsbureau tijdig alle informatie door te geven die de tolk nodig heeft om de opdracht zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.
 7. De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat de personen of instellingen, voor wie of waarvoor getolkt gaat worden, tijdig op de hoogte zijn dat er een tolk komt.
 8. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle mogelijke omstandigheden en voorzieningen die de kwaliteit van het tolken kunnen bevorderen.
 9. De opdrachtgever is verplicht de door de tolk geleverde diensten schriftelijk te bevestigen. Dit doet hij/zij door het ondertekenen van het “Formulier Uitvoering Tolkopdracht”. Dit formulier is door de tolk opgesteld en de opdrachtgever tekent voor de juistheid van de gegevens.

Artikel 7. Geheimhouding

Het bemiddelingsbureau en de tolk zijn verplicht tot volstrekte geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Artikel 8. Honorarium, betaling

 1. Betalingen via de uitkeringsinstanties
  1. Opdrachtgevers die voor het gebruik van diensten van een tolk een beschikking hebben in het kader van de Wet WIA of de AWBZ, ondertekenen het formulier “Uitvoering Tolkopdracht”. Op dit formulier staan de verleende diensten vermeld. De tolk declareert met dit formulier bij de uitvoeringsinstanties en volgt hierbij de tarieven zoals deze zijn vastgelegd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW).
  2. Als na declaratie blijkt dat de opdrachtgever niet beschikt over de bewuste voorziening, moet de opdrachtgever zelf, volgens de vastgelegde tarieven, het verschuldigde bedrag betalen.
  3. Betalingen zoals genoemd onder b. moeten binnen drie weken worden voldaan.
  4. Als een organisatie aanvraagt op naam van één van haar dove- of slechthorende medewerkers, dan moet die bewuste medewerker aanwezig zijn in de tolksituatie en beschikken over de bewuste voorziening.
  5. Als de in lid 1d bedoelde medewerker niet aanwezig is, omdat hij/zij geen deelnemer is in de situatie, of niet beschikt over de bewuste voorziening, dan wordt de opdracht overgezet op naam van de organisatie.

 2. Betalingen die niet via uitkeringsinstanties lopen.
  1. De tolk brengt aan opdrachtgevers, die voor het gebruik van een tolk geen beschikking hebben zoals bedoeld in artikel 8 lid 1a, de door opdrachtgever en bemiddelingsbureau overeengekomen tarieven in rekening.
  2. Over de in rekening gebrachte bedragen is de opdrachtgever 19% BTW verschuldigd.
  3. Declaraties moeten binnen drie weken na de factuurdatum worden voldaan.
  4. Als het te voorzien is dat een declaratie hoger zal zijn dan 500 euro, mag de tolk 50% van het te verwachten bedrag als voorschot in rekening brengen.
  5. Betaling moet gedaan worden op een door de tolk aan te geven bankrekening.
  6. Bij wanbetaling is de opdrachtgever eventuele incassokosten verschuldigd.

 3. Bemiddelingsvergoeding bij aanvragen door of op naam van een organisatie.
  Triple-B brengt per tolkaanvraag een vast bedrag in rekening. Deze bemiddelingsvergoeding wordt in rekening gebracht wanneer de aanvraag gedaan wordt op naam van een organisatie zonder tolkvoorziening of door een horende medewerker van een organisatie, waarbij de aanvraag komt te staan op naam van een dove/slechthorende medewerker van de organisatie.

Artikel 9. Annuleringen

Annuleringen moeten tenminste één volledige werkdag voor aanvang van de opdracht aan het bemiddelingsbureau worden doorgegeven. Als opdrachten langer dan één dag duren, is de afzegtermijn gelijk aan het aantal dagen van de opdracht, met een minimum van drie werkdagen.
Als hier niet aan wordt voldaan is er sprake van te late annulering.
 1. Als er gebruik wordt gemaakt van een voorziening.
  Als er te laat geannuleerd wordt, kan de tolk het volledige honorarium voor de gereserveerde opdrachtduur bij de opdrachtgever in rekening brengen. Als de tolk kilometers gereden heeft kunnen deze bovenop dit honorarium in rekening gebracht worden. Hiervoor geldt het aantal gereden kilometers maal de reisvergoeding. Indien er door een organisatie is aangevraagd op naam van een medewerker, geldt bij een te late annulering artikel 9 lid 2.
 2. Als er geen gebruik wordt gemaakt van een voorziening.
  Als er te laat geannuleerd wordt, kan de tolk de opdrachtgever het volledige honorarium voor de gereserveerde opdrachtduur in rekening brengen. Als de tolk kilometers gereden heeft kunnen deze bovenop het honorarium in rekening gebracht worden. Dan geldt het aantal gereden kilometers maal de reisvergoeding.
  De bemiddelingsvergoeding kan in rekening gebracht worden, onafhankelijk of de opdrachtgever een factuur krijgt voor de gereserveerde opdrachtduur. Als er is aangevraagd op naam van een medewerker, zoals bedoeld in artikel 8 lid 1d, zal de opdracht worden overgezet op naam van de organisatie.

Artikel 10. Klachten en aansprakelijkheid

 1. Klachten
  1. Klachten over de verrichte werkzaamheden van de tolk moeten binnen vier weken na uitvoering van de werkzaamheden aan het bemiddelingsbureau of de betreffende tolk schriftelijk doorgegeven worden.
  2. Klachten over de bemiddeling moeten binnen vier weken na de betreffende bemiddeling aan het bemiddelingsbureau schriftelijk doorgegeven worden.
  3. Klachten over de declaratie moeten binnen drie weken na de factuurdatum aan de betreffende tolk doorgegeven worden
  4. Als klachten niet tijdig zijn ingediend, verliest de opdrachtgever het recht om te klagen.
 2. Klachtencommissie
  Als een klacht wordt ingediend bij de Klachtencommissie, dan is op die klacht het Reglement van de Klachtencommissie van toepassing. Dit Reglement is gepubliceerd op de website van Dovenschap. Het reglement maakt deel uit van deze voorwaarden en regelt de procedure van klachten die worden ingediend bij de Klachtencommissie. Klachten kunnen ook worden ingediend bij de Klachtencommissie als deze niet aan het bemiddelingsbureau of betreffende tolk zijn doorgegeven zoals vermeld in Art. 10.1. In dat geval vervalt Art. 10.1.
 3. Aansprakelijkheid
  De tolk en het bemiddelingsbureau zijn, ten opzichte van de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, niet aan de zijde van de opdrachtgever en niet aan derden, die in enig verband staat met de opdracht, tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid.

Artikel 11. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen bemiddelingsbureau, tolk en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 12. Vindplaats en wijziging van de voorwaarden

Deze voorwaarden kunt u altijd nalezen op de website van Triple-B: www.triple-b.nl
Op opdrachten is steeds de laatst gepubliceerde versie van toepassing, dan wel de versie die gold op het moment dat de betreffende opdracht tot stand kwam.